Ave Maria

 

 

 

 

 

ghly;fs;.................

       
என் இயேசுவே
கவலை என் வாழ்வை  
உன் பாதம்
சிலுவை சிவந்ததா

தந்தையே உம் கையில்
என் வாழ்வில் யேசுவே
நாள் தோறும் நான்
vd; muzhz ,iwth
என் பாவம் நினைந்து
எழுந்து நான் நடப்பேனே
tpz;zg;gj;ij Nfl;lUSk;
இயேசுவே உந்தன் வார்த்தை
இறை இரக்க செபமாலை  

 

 

Monstranz

rpe;jid

jpUg;ghly; 95

thUq;fs; Mz;ltiug; Gfo;e;J ghLq;fs;; ekJ kPl;gpd; ghiwiag; Nghw;wp Mh;g;ghpAq;fs;.
ed;wpAld; mth; jpUKd; nry;Nthk;; Gfo;g; ghf;fshy; mtiug; Nghw;wp Mh;g;ghpg;Nghk;.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010 www. iraivaalvu.de